لیست قیمت محصولات

بازدید: 3224

روتختی های دونفره

1-ست 5 تکه لحافی  شامل دونفره شامل یک لحاف+ دوعدد روبالشی  

 195000 تومان

 

2- ست 6 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو+دو عدد روبالشی+دو عددرویه کوسن مربع + ملحفه کش خوشخواب

215000 تومان

   

3- ست 10 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو+چهار عددروبالشی + چهار عدد رویه کوسن مربع + ملحفه کش خوشخواب

260000 تومان

 

4- ست 7 تکه کاوری شامل یک لحاف +کاور زیپ دار+ دو عدد روبالشی + دوعدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

 255000تومان

 

5- ست 11 تکه کاوری  شامل یک لحاف +کاور زیپ دار+چهارعدد روبالشی + چهار عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

275000 تومان

 

6- ست 6 تکه کاوری  شامل یک کاور زیپ دار+دو عدد روبالشی + دوعدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

200000 تومان

 

7- ست 10 تکه کاوری  شامل یک کاور زیپ دار+چهار عدد روبالشی + چهار عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

235000 تومان

روتختی های یکنفره

1- ست 3 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو + یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی

149000 تومان

 

2- ست 4 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو+ یک عدد روبالشی +یک عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

159000 تومان

 

3- ست 5 تکه کاوری شامل یک لحاف +کاور+ یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

189000 تومان

 

4- ست 4 تکه کاوری شامل کاور زیپ دار+ یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی + ملحفه تشک خوشخواب

139000 تومان


 

روتختی های نوجوان (عروسکی)

1- ست 3 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو + یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی

169000 تومان

 

2- ست 4 تکه لحافی شامل یک لحاف دورو+ یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

179000 تومان

 

3- ست 5 تکه کاوری شامل یک لحاف +کاور+ یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی + ملحفه کش خوشخواب

189000 تومان

 

4- ست 4 تکه کاوری شامل کاور زیپ دار+ یک عدد روبالشی + یک عدد روکوسنی + ملحفه تشک خوشخواب

159000 تومان

نظرات